Osebna asistenca in pomoč invalidnim osebam

Osebna asistenca

Zakon o osebni asistenci ali, kot mu rečejo ZOA, se je začel uporabljati od 1.1.2019 dalje.
Osebna asistenca je namenjena tistim, ki ne morejo samostojno živeti in za vsakodnevna opravila rabijo pomoč drugega, da bi živeli kakovostno in samostojno življenje. Storitev je prilagojena posameznim potrebam, sposobnostim, željam in razmeram uporabnika. Storitev ni vezana na dohodkovni ali premoženjski cenzus in pripada upravičencu, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno
    osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v RS ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS,
  • je star od 18 do 65 let,
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne
    institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Vlagatelj, ki je imel osebno asistenco pred dopolnjenim 65. letom starosti, lahko obdrži pravico do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.
Vlagatelj je lahko invalid/uporabnik sam ali pa njegov zakoniti zastopnik. Za uveljavljanje pravice do osebne asistence je potrebno oddati vlogo na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec-vloga se lahko pridobi na samem centru za socialno delo ali na spletu.

Po oddani vlogi dvočlanska komisija, imenovana z liste izvedencev pride na dom in odloči o vsebini in številu ur osebne asistence, za kar poda strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja, center za socialno delo izda odločbo in vrednotnico. Ko uporabnik prejme odločbo, si mora izbrati izvajalca osebne asistence s katerim bo pripravil izvedbeni načrt, ki je pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Obrazec izvedbenega načrta se dobi na spletu. Uporabnik in izvajalec se dogovorita o vseh medsebojnih pravicah in obveznostih, vrsto nalog, izbira osebnih asistentov, obseg izvajanja osebne asistence, začetek izvajanja in drugo.

Podpisan izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo, ki načrt posreduje koordinatorju invalidskega varstva, kateri je strokovni delavec centra za socialno delo z dodatnimi znanji s področja invalidskega varstva. Ob vsaki novi odločbi, ki spreminja vrsto storitev in obseg ur osebne asistence, se naredi nov
izvedbeni načrt. Osebna asistenca se opravlja v prisotnosti uporabnika in po njegovih navodilih. Osebni asistent je dolžan varovati osebne podatke in spoštovati zasebnost ter osebno integriteto uporabnika.
Poleg izvedbenega načrta, uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik in izvajalec osebne asistence skleneta dogovor o izvajanju storitev osebne asistence. Če osebni asistent ne izvaja del in nalog iz v odločbi določenih storitev osebne asistence in izvedbenega načrta, lahko uporabnik zamenja osebnega asistenta ali izvajalca osebne asistence.

Če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik glede osebnega asistenta postavlja zahteve, ki jih izvajalec osebne asistence ne more izpolniti in v odnosu do asistenta ne ravna v skladu z izvedbenim načrtom ali krši delovno ali kazensko zakonodajo, lahko izvajalec osebne asistence odstopi od izvajanja izvedbenega načrta in skupaj z uporabnikom ter koordinatorjem poišče drugega izvajalca, pri tem je izvajalec osebne asistence dolžan zagotoviti izvajanje osebne asistence, dokler se ne zagotovi njeno izvajanje z drugim izvajalcem osebne asistence.

Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik se lahko odloči za zamenjavo izvajalca osebne asistence iz različnih razlogov, saj ima pravico preklicati izvedbeni načrt in medsebojni dogovor o izvajanju osebne asistence. Izbira je na strani uporabnika oz. njegovega zakonitega zastopnika in sam postopek zamenjave je zelo enostaven. Tudi osebni asistent lahko poda odpoved izvajalcu osebne asistence na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih. Osebni asistent je dolžan, preden prične prvič izvajati osebno asistenco, opraviti usposabljanje v skladu z zakonom in se na poziv izvajalca osebne asistence vsako leto vsaj en delovni dan dodatno izobraževati za opravljanje osebne asistence.

Oseba, ki uspešno zaključi usposabljanje, pridobi potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja.
Tudi uporabnik osebne asistence in njegov zakoniti zastopnik, če ga ima, sta dolžna, preden prvič koristita storitve osebne asistence, opraviti usposabljanje v skladu z zakonom.